ការធានាគុណភាព

ការប្តេជ្ញាចិត្តគុណភាព

ក. ផ្នែកថ្មីនិងដើមតែប៉ុណ្ណោះ;
ខ. ធានា 12 ខែ
គ. គ្មានការក្លែងបន្លំ៖ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាក្លែងក្លាយ យើងទទួលយកការត្រឡប់មកវិញ ឬការជំនួសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។

Top